خرید لایک اینستاگرام

خرید لایک اینستاگرام ایرانی 

توجه! در هنگام خرید لایک اینستاگرام اگر پستی بگذارید و پس از چند دقیقه آن پست را حذف کنید چه لایک آن بصورت کامل رفته باشد چه ناقص و یا حتی چند عدد از آن انجام شده باشد سفارش مربوط به آن پست انجام شده تلقی میگردد و قابل انجام مجدد نخواهد بود.

10,000 عدد لایک

۸۰,۰۰۰ت


۴۰,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام

 • ایرانی و واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

5000 عدد لایک

۴۲,۰۰۰ت


۲۱,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام

 • ایرانی و واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

2000 عدد لایک

۱۸,۰۰۰ت


۹,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام

 • ایرانی و واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

1000 عدد لایک

۱۰,۰۰۰ت


۵,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام

 • ایرانی و واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

500 عدد لایک

۵,۵۰۰ ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام

 • ایرانی و واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

100,000 عدد لایک

۵۹۰,۰۰۰ت


۳۲۱,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام

 • ایرانی و واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

50,000 عدد لایک

۳۱۰,۰۰۰ ت


۱۶۸,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام

 • ایرانی و واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

40,000 عدد لایک

۲۸۰,۰۰۰ت


۱۳۹,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام

 • ایرانی و واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

30,000 عدد لایک

۱۸۵,۰۰۰ت


۲۱,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام

 • ایرانی و واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

خرید لایک اینستاگرام اتوماتیک برای 10 پست آینده

این لایک ها برای 10 پست آینده شما به صورت خودکار فعال میشوند و به محض فرستادن پست ارسال خواهند شد

200 لایک اتوماتیک

۲۸,۰۰۰ت


۱۴,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام.۱۰ پست آینده هر پست ۲۰۰ لایک فرستاده میشود.

 • جمعا ۱۰۰۰ لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

500 لایک اتوماتیک

۶۷,۰۰۰ت


۳۳,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام.۱۰ پست آینده هر پست ۵۰۰ لایک فرستاده میشود.

 • جمعا ۵۰۰۰ لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

10000 لایک اتوماتیک

۹۹۹,۰۰۰ت


۴۹۹,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام.۱۰ پست آینده هر پست ۱۰۰۰۰ لایک فرستاده میشود.

 • جمعا ۱۰۰۰۰۰ لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

1000 لایک اتوماتیک

۱۲۵,۰۰۰ت


۶۲,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام.۱۰ پست آینده هر پست ۱۰۰۰ لایک فرستاده میشود.

 • جمعا ۱۰۰۰۰ لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

2000 لایک اتوماتیک

۲۴۰,۰۰۰ت


۱۲۰,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام.۱۰ پست آینده هر پست ۲۰۰۰ لایک فرستاده میشود.

 • جمعا ۲۰۰۰۰ لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

5000 لایک اتوماتیک

۵۵۰,۰۰۰ت


۲۷۵,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام.۱۰ پست آینده هر پست ۵۰۰۰ لایک فرستاده میشود.

 • جمعا ۵۰۰۰۰ لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

خرید لایک اینستاگرام اتوماتیک برای 20 پست آینده

این لایک ها برای 20 پست آینده شما به صورت خودکار فعال میشوند و به محض فرستادن پست ارسال خواهند شد

200 لایک اتوماتیک

۵۸,۰۰۰ت


۲۹,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام.۲۰ پست آینده هر پست ۲۰۰ لایک فرستاده میشود.

 • جمعا ۲۰۰۰ لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

500 لایک اتوماتیک

۱۳۹,۰۰۰ت


۶۹,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام.۲۰ پست آینده هر پست ۵۰۰ لایک فرستاده میشود.

 • جمعا ۱۰۰۰۰ لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

1000 لایک اتوماتیک

۲۶۹,۰۰۰ت


۱۳۴,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام.۲۰ پست آینده هر پست ۱۰۰۰ لایک فرستاده میشود.

 • جمعا ۲۰۰۰۰ لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

2000 لایک اتوماتیک

۵۲۹,۰۰۰ت


۲۶۴,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام.۲۰ پست آینده هر پست ۲۰۰۰ لایک فرستاده میشود.

 • جمعا ۴۰۰۰۰ لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

5000 لایک اتوماتیک

۱,۰۳۹,۰۰۰ ت


۵۲۴,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام.۲۰ پست آینده هر پست ۵۰۰۰ لایک فرستاده میشود.

 • جمعا ۱۰۰۰۰۰ لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

10000 لایک اتوماتیک

۱,۹۹۹,۰۰۰ ت


۹۹۹,۰۰۰ت

لایک ایرانی توسط کاربران واقعی و وریفای شده بدون خطر بن شدن توسط اینستاگرام.۲۰ پست آینده هر پست ۱۰۰۰۰ لایک فرستاده میشود.

 • جمعا ۲۰۰۰۰۰ لایک
 • بدون نیاز به پسورد
 • ارسال سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

خرید لایک اینستاگرام

خرید لایک اینستاگرام ایرانی واقعی

فرق خرید لایک اینستاگرام ایرانی با خرید لایک اینستاگرام غیر ایرانی در چیست؟ با توجه به هوشمندتر شدن المانهای تشخیص موقعیت مکانی و ملیت کاربران توسط شبکه های اجتماعی در واقع پیشنهاد های هدفمند و با توجه به موارد ذکر شده به کاربران خود میدهند.
حال اگر بدنبال بیشتر دیده شدن هستید وقتی پست شما در مدت زمان خیلی کوتاه لایک هایی اکانتهای به اصلاح فیک را بگیرد هیچ امتیاز مثبتی برای شما و صفحه شما ندارد فقط عدد آن را بالا میبرد که آن هم اگر کسی پیگر افراد لایک کننده باشد با دیدن نام و عکسهای اکانت ها متوجه جعلی بودن آنها میشود که تصویر شما را در ذهنیت مخاطبتان مخشوش نیز میکند.
این درحالی است که خرید لایک اینستاگرام توسط کاربران فعال و واقعی ایرانی  باعث امتیاز دهی مثبت سیستم هوشمند اینستاگرام میشود.
زمانی که شما در یک محدوده زمانی طبیعی خرید لایک اینستاگرام با تعداد بالا  میکنید اگر از هشتگهای مناسب نیز استفاده کرده باشید امکان پیشنهاد دادن پست شما در اکسپلورر اینستاگرام به دیگر کاربران بالا میرود که در این صورت بازدهی بسیار بالایی خواهید داشت.
خرید لایک اینستاگرام
خرید لایک اینستاگرام

خرید لایک اینستاگرام اتوماتیک

خرید لایک اینستاگرام اتوماتیک در واقع شما را از ثبت سفارش لایک برای هر یک از پستهای جدید معاف میکند چرا که شما با یک بار ثبت سفارش به صورت خودکار برای پستهای که در آینده قرار است روی صفحه مورد نظرتان بگذارید لایک ایرانی خریداری نموده اید و برای پستهای شما ارسال میگردد.

در این روش برای خرید لایک اینستاگرام  باید آیدی پیج مورد نظر را در فیلد خرید قرار دهید و شروع سفارش شما دقیقا ساعتی بعد از زمان ثبت سفارش آغاز میشود و هر پست جدیدی که بر روی پیج ثبت شده در سفارش قرار بگیرد بعد از زمان کوتاهی تعداد لایک درخواست شده در سفارش بر روی پستهای جدید به صورت خودکار ارسال میگردد.

از خوبی های این روش این است که شما در هر زمان بدون نگرانی از بابت خرید لایک اینستاگرام بصورت اتوماتیک لایک اینستاگرام میگیرد.